Wednesday, October 14, 2009

:: Kerabat Brunei di Russia 1


Acara berasingan Baginda Sultan, Baginda Raja Isteri

Gambar Infofoto

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal

Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei

Darussalam (tengah) berkenan menerima mengadap Pengarah Perkhidmatan

Persekutuan Tentera dan Kerjasama Teknikal Russia Dmitrlyev Mihail Arkadievich

(dua dari kiri).

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran

Anak Hajah Saleha (kanan), Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Azrinaz

Mazhar (dua dari kanan) dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak

Isteri Pengiran Anak Sarah (dua dari kiri) berkenan meninjau sekitar Sekolah

Anak Yatim Yuri Nikulin.


Baginda Sultan, Baginda Raja Isteri teruskan acara

Oleh Mohamad Asyramisyanie
Gambar Infofoto

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa - Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri
Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang
Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menerima mengadap
Pengarah Perkhidmatan Persekutuan Tentera dan Kerjasama Teknikal Russia
Dmitrlyev Mihail Arkadievich.

Majlis mengadap berlangsung di Hotel Ritz Carlton Moscow yang menjadi

tempat bersemayam Baginda Sultan sepanjang keberangkatan ke negara itu,

kata laporan berita RTB.

Arkadievich yang bertanggungjawab bagi agensi penghasilan senjata

tentera dan keselamatan Russia disertai beberapa pegawai kanan.

Dalam acara berasingan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda

Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha dan Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri

Azrinaz Mazhar dijunjung berangkat melawat ke Sekolah Anak Yatim Yuri

Nikulin di Moscow.

Keberangkatan tiba Baginda Raja Isteri dan Pengiran Isteri dijunjung oleh pengarah

sekolah berkenaan, Igor Ashotovich yang turut menjunjung keberangkatan Yang

Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah dan Yang

Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam.

Dalam keberangkatan itu, Baginda Raja Isteri serta Pengiran Isteri bersama kerabat

diraja yang lain dijunjung menyaksikan bahan pameran, melawat bilik komputer,

asrama dan bilik permainan di sekolah berkenaan.

Dalam lawatan singkat itu, Baginda Raja Isteri serta Pengiran Isteri juga

berkenan menyumbangkan derma kepada pihak sekolah bagi mencetuskan

kegembiraan dan mendorong kanak-kanak itu untuk terus menjalani kehidupan

dengan penuh keyakinan.