Sunday, July 20, 2008

:: 'Azemah Ni'matul Bolkiah
Sabtu/Ahad, 19/20 Julai 2008

Pengiran Anak Puteri Dapat Ijazah
Paduka Anakanda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Iaitu Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah (kanan) dianugerahi Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Undang-Undang

Sarjana Muda untuk Pg Muda Omar Ali

LONDON: Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah (empat dari kiri) dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah (tengah) berkenan berangkat ke Majlis Konvokesyen Yang Amat Mulia Pengiran Muda Omar Ali (empat dari kanan) yang mendapat Ijazah Sarjana Muda Sastera Pengajian Klasik dari Royal Holloway, Universiti London.

Majlis penganugherahan ijazah diadakan pada 17 Julai di College Chapel.

Yang turut berangkat ke majlis itu ialah, barisan belakang: Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Muqtadir (dua dari kiri), diikuti Yang Amat Mulia Pengiran Anak Naafi'ah Khairul Bulqiah, Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Fattaah, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khaliilah Khalilatul Bolqiah dan Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Mu'min.